Թափուր աշխատատեղեր «Վալլեքս» խմբի ընկերություններում (20.03.2014)

«Վալլեքս» խմբի ընկերությունները ժամանակակից լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայում աշխատանքի են հրավիրու.

1. Բարձրակարգ ճարտարագետ-էլեկտրիկների

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.
- բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
- առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
- համակարգչից օգտվելու հմտություններ

- անգլերենի իմացություն

- լեռնամետալուրգիայի բնագավառում բազային գիտելիքներ

- աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն

- բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:

Նախատեսված պարտականություններ.

- էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների արդյունավետ գործառնության, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ վերանորոգման ապահովում, առավել հավանական անսարքությունների բացահայտում և կանխում

- էլեկտրաէներգիայի ծախսի առավելագույն արդյունավետության ապահովում

- էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ սպասարկող աշխատողների հրահանգավորում

- էլեկտրական սարքերի ընթացիկ ստուգումների, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքների ժամանակացույցի մշակում, հիմնավորում և կատարման ապահովում

- անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում և վարում:


2. Բարձրակարգ ճարտարագետ-մեխանիկների

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

- բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

- առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ

- համակարգչից օգտվելու հմտություններ

- անգլերենի իմացություն

- մետալուրգիայի բնագավառում բազային գիտելիքներ

- աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն

- բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:

Նախատեսված պարտականություններ.

- ապահովում է սարքավորումների անխափան, հուսալի աշխատանքը և հրահանգին համապատասխան շահագործումը

- կատարում է սարքավորումների հուսալիության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ

- կազմում է սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ժամանակացույց, ինչպես նաև մեխանիզմների ստուգման, փորձարկման և կանխարգելիչ պահպանման ծրագիր և վերահսկում է դրանց իրագործումը

- ապահովում է սարքավորումների արդիականացումը, աշխատանքներ է տանում դրանց երկարակեցության բարձրացման ուղղությամբ

- իրականացնում է սարքավորումների շահագործման գործընթացի նկատմամբ տեխնի­կա­կան վերահսկողություն և ապահովում է նյութական պաշարների ռացիոնալ օգտագործումը

- մշակում և իրականացնում է չնախատեսված դադարների կանխարգելման միջոցառումներ:


3. Բարձրակարգ ճարտարագետ-տեխնոլոգների

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

- բարձրագույն տեխնիկական կրթություն՝ քիմիկոսի կամ ինժեներ մեխանիկի որակավորմամբ

- առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ

- հանքաքարի հարստացման քիմիական գործընթացների իմացություն և կառավարման փորձ

- մետալուրգիայի բնագավառում բազային գիտելիքներ

- համակարգչից օգտվելու հմտություններ

- անգլերենի իմացություն

- աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն

- բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:

Նախատեսված պարտականություններ.

- տեխնոլոգիական գործընթացի դիագրամների պատրաստում, գործընթացի կառավարում, ճարտարագիտական չափորոշիչներին համապատասխանության ապահովում

- տեխնոլոգիական գործընթացի ջերմահաշվարկում, զանգվածների մնացորդների և օգտակար մնացորդների հաշվարկում

- գազային, հեղուկ և երկբաղադրիչ հիդրավլիկայի հաշվարկների իրականացում

- պոմպերի և կոմպրեսորների կավիտացիոն և ճնշումային հաշվարկների իրականացում

- պահպանիչ կափույրների չափային հաշվարկների և համակարգի վերլուծության իրականացում

- շրջակա միջավայրի պահպանության չափորոշիչներին տեխնոլոգիական գործընթացի համապատասխանության ապահովման փորձ:


4. Ջարդիչների, փոխակրիչների ու աղացների մեքենավարների և փականագործ-նորոգողների

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

- համապատասխան աշխատանքային փորձ

- համակարգչից օգտվելու հմտություններ

- անգլերենի իմացություն

- բազային գիտելիքներ մեխանիկայի և մեքենասարքավորումների վերաբերյալ

- անսարքությունների հայտնաբերման տրամաբանական ունակություններ

- աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն

- բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:

Նախատեսված պարտականություններ.

- հետևել սարքավորումների պատշաճ տեխնիկական վիճակին և գործառնությանը

- գործարկել մեքենաները և դադարեցնել դրանց աշխատանքը՝ ըստ անհրաժեշտության

- համապատասխան գործիքներով իրականացնել սարքավորումների ընթացիկ սպասարկում, պարբերաբար զննել փոկերը, շղթաները, ատամնանիվներն, աստղանիվներն ու փոկանիվները, ապահովել դրանց պատշաճ մաքրությունն ու արտաքին տեսքը

- իրականացնել հիմնական սարքավորումների պարբերական զննում և խափանումների կանխարգելման համար - անհրաժեշտ նորոգումների անհրաժեշտություն բացահայտելու դեպքում այդ մասին զեկուցել ղեկավարին

- կատարել ջարդիչների, փոխակրիչների և աղացների պատշաճ գործառնության համար անհրաժեշտ այլ աշխատանքներ:


5. էլեկտրամոն­տյոր­նե­րի

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

- համապատասխան աշխատանքային փորձ

- համակարգչից օգտվելու հմտություններ

- անգլերենի իմացություն

- բազային գիտելիքներ էլեկտրական չափիչ սարքերի, շարժիչների, կարգավորվող հաճախականությամբ շարժաբերների և այլ սարքավորումների վերաբերյալ

- անսարքությունների հայտնաբերման տրամաբանական ունակություններ

- աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն

- բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:

Նախատեսված պարտականություններ.

- համապատասխան սարքերի և գործիքների միջոցով ստուգել ֆաբրիկայի էլեկտրական սարքավորումները, դրանց հավաքման պատշաճությունը և համապատասխանությունը հաստատված սխեմաներին և հրահանգներին,

- հայտնաբերել և վերացնել հնարավոր անսարքությունները

- կատարել սարքավորումների մոնտաժում և ապամոնտաժում՝ տրված սխամեային համապատասխան

- զննել էլեկտրական շղթաները, լարանցումները, կոնտակտները, թերի միացումներ և (կամ) մեկուսացման խաթարումներ հայտնաբերելու դեպքում կատարել համապատասխան նորոգման աշխատանքներ

- կատարել անսարքությունների կանխարգելման միջոցառումներ, պահպանել էլեկտրական սարքավորումների մաքրությունը և պատշաճ գործառնության համար անհրաժեշտ այլ պայմանները

- կատարել մաշված դետալների փոխարինման և սարքավորումների ընթացիկ համալրման, համալարման, վերանորոգման և այլ աշխատանքներ:6. Ֆլոտացնողների, զտիչագործների և ազդանյութի լուծույթագործների


Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

- համապատասխան աշխատանքային փորձ

- համակարգչից օգտվելու հմտություններ

- անգլերենի իմացություն

- բազային գիտելիքներ հանքաքարի հարստացման գործընթացների վերաբերյալ

- անսարքությունների հայտնաբերման տրամաբանական ունակություններ

- աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն

- բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:


Նախատեսված պարտականություններ.

- հետևել սարքավորումների շահագործման գործընթացին, ապահովել շարունակական անխափան աշխատանքային հոսք

- իրականացնել սարքավորումների պարբերական զննություններ, հայտնաբերել և կանխել անսարքությունների հնարավոր վտանգները

- մաքրել, կարգավորել, և սարքին վիճակում պահել ֆլոտոմեքենաները

- վերահսկել ֆլոտոմեքենաների աշխատանքը, կառավարել շարժիչների, պոմպերի, փականների, փրփուր ստեղծող և խառնուրդ առաջացնող օդամղիչ համակարգի աշխատանքը

- կարգավորել ազդանյութերի քանակությունները ֆլոտացման ագրեգատներում

- ապահովել ֆլոտացիայի, փորձարկումների և արտադրական գործընթացների արդյունքների գրանցումը սահմանված ձևաչափերով:


Աշխատանքի
պայմաններ.

- գտնվելու վայրը՝ ՀՀ Լոռու մարզ

- ծանրաբեռնվածությունը՝ լրիվ դրույք

- տևողությունը՝ մշտական հիմքով

- բարձր վարձատրվող, հետաքրքիր աշխատանք արագ զարգացող ընկերությունում

- մասնագիտական աճի, ինքնակրթության և հմտությունների կատարելագործման պայման­ներ:


Աշխատողների ընտրությունը կիրականացվի մրցույթային կարգով՝ հարցազրույցի և թեստավորման արդյունքների հիման վրա: Բնապահպանության, սոցիալական, աշխատանքի անվտանգության բնագավառներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության և գործունեության հիմնական ցուցանիշների և այլ տեղեկատվությամբ ամփոփագիրը կարող եք ներբեռնել «Թեղուտ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքից՝ հետևյալ հղումով:


Ցանկացողներին խնդրում ենք համապատասխան որակավորումը հաստատող փաստաթղթերի թվային պատճենները համառոտ ինքնակենսագրականի հետ միասին ուղարկել plantvacancy@vallex.com էլ. հասցեով:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել (+374 10) 510 885 լրաց. 2103 հեռախոսահամարով:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 05.04.2014 թ.: